/om--flux/integritetspolicy.html Integritetspolicy | Flux AB

Integritetspolicy

Flux AB Policy avseende integritet och marknadsföring


1. Allmänt


Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Flux AB, org. nr 555444-9824, Mallslingan 26, 187 66 Täby, e-mail: info@flux.nu, (”Flux”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.


1.1 Integritetspolicyn gäller då Flux tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Flux, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Fluxkonto (”Kontoinnehavare”).


1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


2. Personuppgiftsansvarig


Flux är personuppgiftsansvarig för Flux behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Flux är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för status som kund till Flux eller föreskrivare av våra produkter.


3. När behandlar vi dina personuppgifter?


3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.


3.2 Flux samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av Flux support, besöker Flux webbplats eller ett event som Flux anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Flux. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Flux och för att Flux ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.


3.3 Om du är kund samlar Flux in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Flux samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kund inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Flux webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Flux behandlar även uppgifter som Flux från tid till annan ges tillgång till genom ditt Fluxkonto. Som kund kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta Flux via info@flux.nu.


4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?


De personuppgifter Flux samlar in och behandlar om dig i egenskap av föreskrivare eller kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:


Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer eller nationellt id)
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av Flux webbplats
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Titel och attesträttighet
Uppgifter om dina inköp


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?


Flux behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Flux dina personuppgifter i syfte att:


Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering;
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;
Administrera eventuellt kontoinnehav;
Ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;
Tillhandahålla specialerbjudanden;
Lämna information  och möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter


6.1 Flux baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.


6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Flux samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.


6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Flux behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.


6.4 I vissa fall kan Flux ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?


7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Flux kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Flux rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


7.2 Flux sparar uppgifter om kunder i minst 5 år och sex månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Flux, eftersom vi levererar i enlighet med Alem09 och måste kunna uppfylla våra garantiåtaganden.


7.3 Flux sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Fluxkonto.


8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?


8.1 Flux kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Flux koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster.


8.2 Tredje part som Flux lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Flux och Flux samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Flux avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.


8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Flux om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Flux rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


8.4 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.


9. Ändring av integritetspolicy


Flux har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Flux kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Flux innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Flux.


10. Skyddet av dina personuppgifter


Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Flux har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.


11. Dina rättigheter


11.1 Flux ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.


11.2 Flux kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


11.3 Du har rätt att av begära;


Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.


11.4 Flux kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.


11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.


11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.


11.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@flux.nu. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.


11.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


12. Cookies


Vår webbplats använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.


12.1 Vad är en cookie?


En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:


Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.


Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.


12.2 Hur använder vi cookies?


På flux.nu används båda typerna av cookies för bland annat sessionshantering, navigering och statistik.


Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.13. Kontaktinformation


Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Maila till info@flux.nu eller ring 08-693 05 00.